Logo Institutii

Strategia de dezvoltare locală

Strategia de dezvoltare rurala

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ SOMEȘ-TUR-CRASNA-IER, JUDEȚUL SATU MARE Scopul strategiei de dezvoltare locală a zonei FLAG Satu Mare este dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit și acvacultură acoperite. Strategia de dezvoltare locală integrată este un document programatic ce urmărește producerea de efecte reale și măsurabile la nivelul comunității […]

Acte de înființare

Documente de infiintare Flag Satu Mare

 act_constitutiv_flag_sm.pdf  certificat_flag_sm.pdf  cif_flag_sm.pdf  incheiere_flag_sm.pdf  statut_flag_sm.pdf  regulamentul_de_organizare_si_functionare.pdf  regulamentul_de_ordine_interioara.pdf

Compartimentul administrativ

Compartiment administrativ Flag Satu Mare

Pentru implementarea strategiei în cadrul FLAG-ului au fost create următoarele poziţii:      1.    Director executiv FLAG cu atribuţii în asigurarea reprezentării, conducerii, organizării şi funcţionării FLAG. Asigură implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare locală în cadrul POPAM      2.    EXPERT TEHNIC COORDONATOR cu atribuţii în monitorizarea implementării SDL și a operațiunilor sprijinite, asigură activitățile de promovare/informare FLAG, […]

Comitetul de selecție

Comitet de selectie Flag Satu Mare

Comitetul de selecție al proiectelor este alcătuit din 5 de persoane. Pentru fiecare membru titular este ales un supleant. Membrii Comitetului de selectare a proiectelor sunt aleşi din rândul membrilor Asociaţiei. Componența este următoarea: Membri titulari: Rat Lajos Bela Molnar Vasile  Grumici Cristina Mara Dobra Mircea Iuliu Ilyes Membri supleanți:  Chemiveș Cornel Huzău Ștefan  Pietrar Ana  […]

Consiliul director

Consiliul director Flag Satu Mare

Consiliul Director are următoarele atribuţii: prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului  financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei; prezintă Adunării Generale Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului; aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei; încheie acte juridice în […]

Componența FLAG

Componenta Flag Satu Mare

Oportunitatea oferită de Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime a mobilizat actori importanți din toate categoriile, respectiv: autorități publice, entități private și entități din sectorul pescăresc, să își unească viziunea și principiile într-o entitate nouă, acționând sub denumirea de FLAG Satu Mare. FLAG Satu Mare este o persoană juridică de drept privat, înregistrată conform Ordonanței […]

Prezentare Flag Satu Mare

Prezentare Flag Satu Mare

FLAG Satu Mare este un grup de acţiune pentru pescuit cu personalitate juridică, constituit în baza prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare. FLAG Satu Mare este format din reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public şi privat. În vederea respectării condițiilor de eligibilitate impuse […]

Turulung

Turulung

Conform descoperirilor arheologice de pe raza comunei Turulung, reiese ca aceasta zona a fost locuita inca din paleolitic. Uneltele de piatra cioplita si monedele celtice datand din secolele III si II i.e.n. Urmatoarele descoperiri si insemnari sustin ca in secolele VI-VII e.n. zona a fost ocupata de populatie de origine slava, iar dupa anul 1000 maghiarii au fost […]