Logo Institutii

Compartimentul administrativ

Compartiment administrativ Flag Satu Mare

Pentru implementarea strategiei în cadrul FLAG-ului au fost create următoarele poziţii:      1.    Director executiv FLAG cu atribuţii în asigurarea reprezentării, conducerii, organizării şi funcţionării FLAG. Asigură implementarea cu succes a strategiei de dezvoltare locală în cadrul POPAM      2.    EXPERT TEHNIC COORDONATOR cu atribuţii în monitorizarea implementării SDL și a operațiunilor sprijinite, asigură activitățile de promovare/informare FLAG, […]

Comitetul de selecție

Comitet de selectie Flag Satu Mare

Comitetul de selecție al proiectelor este alcătuit din 5 de persoane. Pentru fiecare membru titular este ales un supleant. Membrii Comitetului de selectare a proiectelor sunt aleşi din rândul membrilor Asociaţiei. Componența este următoarea: Membri titulari: Rat Lajos Bela Molnar Vasile  Grumici Cristina Mara Dobra Mircea Iuliu Ilyes Membri supleanți:  Chemiveș Cornel Huzău Ștefan  Pietrar Ana  […]

Consiliul director

Consiliul director Flag Satu Mare

Consiliul Director are următoarele atribuţii: prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului  financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei; prezintă Adunării Generale Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului; aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei; încheie acte juridice în […]

Componența FLAG

Componenta Flag Satu Mare

Oportunitatea oferită de Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime a mobilizat actori importanți din toate categoriile, respectiv: autorități publice, entități private și entități din sectorul pescăresc, să își unească viziunea și principiile într-o entitate nouă, acționând sub denumirea de FLAG Satu Mare. FLAG Satu Mare este o persoană juridică de drept privat, înregistrată conform Ordonanței […]