Logo Institutii

Consiliul director

Consiliul director Flag Satu Mare

Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al exerciţiului  financiar viitor şi proiectul programelor Asociaţiei;
 • prezintă Adunării Generale Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului;
 • aprobă organigrama şi politica de personal ale Asociaţiei;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;
 • hotărăşte primirea de noi membri asociaţi şi excluderea asociaţilor, în condiţiile prezentului Statut;
 • acceptă donaţii, sponsorizări, în condiţiile legii;
 • îşi elaborează regulamentul propriu de organizare şi funcţionare
 • hotăreşte, la nevoie, schimbarea sediului Asociaţiei.
 • împuterniceşte, în caz de nevoie şi în condiţiile legii, una sau mai multe persoane pentru a îndeplini anumite atribuţii cu caracter special în numele şi în favoarea Asociaţiei;
 • aprobă modificările Strategiei de Dezvoltare Locală
 • aprobă Procedura de selecție a proiectelor, criteriile de selecție și punctajul maxim acordat pentru fiecare criteriu în parte.
 • aprobă structura Compartimentului Administrativ, a Comitetului de selecţie și a Comisiei de soluționare a contestațiilor;
 • stabileste cuantumul cotizaţiei
 • îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

În cadrul Adunării Generale a asociaţilor din data de 07.09.2016 a fost stabilită componenţa Consiliului Director al Asociaţiei ca fiind următoarea:

 1. preşedinte Târsan George, reprezentant al S.C. LAC TÂRSAN S.R.L.
 2. vicepreședinte Raţ Lajos Bela, reprezentant al S.C. PISCICOLA S.A
 3. secretar Nagy Barna, reprezentant al comunei CĂUAŞ
 4. membru Ilyes Iuliu, reprezentant al comunei VETIŞ
 5. membru Toga Ştefan, reprezentant al ASOCIAŢIA GRUP DE ACŢIUNE LOCALĂ SUD-VEST SATU MARE