Logo Institutii

Măsura 1 – versiune 2

ghid_reprez

Măsura 1 – versiune 2

GHIDUL SOLICITANTULUI

MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii

Obiectivele specifice ale masurii nr. 1 – Consolidarea competitivităţii zonei prin investiţii în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii sunt următoarele:

  1. Consolidarea zonei de pescuit şi acvacultură prin diversificarea activităților economice şi valorificarea resurselor locale;
  2. Crearea și menținerea de locuri de muncă;
  3. Dezvoltarea sectoarelor complementare pescuitului și acvaculturii;

 

CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?

–  Persoana fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

–  Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

–  Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

–  IMM –uri înființate în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

–  Organisme de drept public – autoritate publică sau instituție publică;

–  Instituții publice/Regii autonome/Institutii de invatamant acreditate (ex. universitati, etc)

–  Organizații neguvernamentale;

–  Asociații de pescari, organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;

 

CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?

–  Dezvoltarea sectorului meșteșugăresc tradițional;

–  Dezvoltarea sectorului de cercetare – dezvoltare în acvacultură;

–  Dezvoltarea marketingului si promovării consumului de produse piscicole în zonă;

–  Dezvoltarea de servicii conexe precum producerea de furaje, accesorii pentru acvacultură;

–  Realizare atelier pentru producția și reparația de unelte și scule de pescuit;

–  Confecționare si comercializare produse hand-made cu specific pescăresc;

–  Centre de servicii pentru echipamente /utilaje specifice utilizate în acvacultura şi nu numai;

–  Proiecte cu caracter inovator legate de sectorul de pescuit;

–  Proiecte ce vizează îmbunătățirea calității vieții în zona de pescuit și acvacultură selectată;

–  Înfiintare puncte de desfacere a produselor pescăreşti (hala comercializare peşte, piață de peşte);

–  Reabilitare spaţii de depozitare peşte;

–  Înfiinţare/reabilitare spații pentru depozitare echipamente pescăreşti;

–  Înfiinţare centre de siguranță și repaus pentru pescari/vânători, creare sisteme de securitate împotriva braconajului

–  Dezvoltarea sectorului turistic și de agrement;

–  Dezvoltarea pescuitului sportiv şi recreativ;

–  Realizarea de unități de cazare (pensiuni, campinguri);

–  Amenajare lac pentru desfășurarea de activități turistice;

–  Dezvoltarea turismului pentru pescuit și turism în aer liber;

–  Realizarea de unități de alimentație publică cu specific pescăresc (restaurant, ponton-restaurant, cherhana etc.);

–  Amenajare spaţii de agrement cu specific pescăresc;

–  Formare profesională, instruire;

–  Alte activităţi similare ce deservesc atingerea obiectivelor specifice ale măsurii de finanţare

–  Furnizarea de servicii de educație corelate cu domeniul de pescuit și acvacultură.

      Alocare financiară: Suma indicativă alocată pe această măsura va comunicată în cadrul apelului de selecție a cererilor de finanțare.

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat în planul de afaceri, este:

•          50% din cheltuielile eligibile totale pentru IMM-uri, agenți economici din categoria micro-întreprinderilor (PFA, II, IF);

•          90% pentru entități care asigură accesul publicului la rezultatele proiectului și care îndeplinesc unul dintre criteriile:

(i) este în interesul colectiv;

            (ii) are un beneficiar colectiv;

(iii) are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local;

•          100% pentru organisme de drept public, societăți de interes economic general,

  • 100% pentru organizații de producători recunoscute din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii și asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute, care asigură accesul publicului la rezultatele proiectului și care îndeplinesc unul dintre criteriile: interesul colectiv; beneficiar colectiv, caracteristici inovatoare.

ATENTIE! Pentru solicitanții, operatori economici, care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%. 

CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ A PROIECTULUI /AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL?

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil acordată în cadrul unui proiect care se încadrează în regulile ajutorului de minimis, va fi de:

– 200.000 de EURO echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost) pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs),

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil acordată în cadrul unui proiect care nu se încadrează în regulile ajutorului de minimis, va fi de 200.000 EURO echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului.

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil pentru pescarii comerciali care își diversifică activitatea nu poate depăși suma de 75.000 euro/proiect echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului.

Valoarea totală eligibilă aferentă unui proiect nu poate depăși echivalentul în LEI a 400.000 EURO la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului, pentru proiectele pentru care intensitatea sprijinului financiar este de 50% . Proiectele pentru care intensitatea sprijinului este diferită de 50% vor avea valoarea eligibilă limitată astfel încât sprijinul financiar nerambursabil solicitat să nu depăşească 200.000 Euro pe proiect.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi echivalentul în LEI a 5.000 EURO la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului.

Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

1) Să fie implementat pe teritoriul FLAG Satu Mare, respectiv pe teritoriul urmatoarelor localităţi:

  Comuna Dorolţ

  Comuna Odoreu

  Comuna Turulung

  Comuna Vetiş

  Oraş Livada

  Comuna Tiream

  Comuna Căuaş

  Comuna Santău

  Oraş Ardud

  Comuna Viile Satu Mare

  Comuna Păuleşti

  Comuna Botiz

  Comuna Agriş

  Comuna Micula

  Comuna Lazuri

  Comuna Doba

  Comuna Moftin

  Comuna Căpleni

  Comuna Cămin

  Oraş Carei

  Comuna Foieni

  Comuna Ciumeşti

  Comuna Pişcolt

  Comuna Petreşti

  Comuna Andrid

  Comuna Pir

  Comuna Săuca

  Comuna Cehal

  Comuna Săcăşeni

  Comuna Sălacea (BH)

Atenție! Aria eligibilă a proiectului este cea menționată mai sus și se verifică din documentele statutare iar pentru proiectele fără investiții activitățile propuse trebuie să se desfășoare în aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt în aria eligibilă a programului.

2) Să conțină activitățile/cheltuielile eligibile  prezentate în Ghidul solicitantului.

3) Activitățile pentru care  se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă  obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.

4) Respectă gradul de intervenție publică și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul solicitantului.

5) Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului.

6) Durata maximă de implementare este de 24 luni.

 Respecta condțiile de eligibilitate specifice acestei  măsuri

Ataşamente: