Logo Institutii

Măsura 1 – versiune 3

ghid_reprez

GHIDUL SOLICITANTULUI

MĂSURA 1 – Consolidarea competitivității zonei prin investiții în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii

Obiectivele specifice ale masurii nr. 1 – Consolidarea competitivităţii zonei prin investiţii în sectoare complementare pescuitului şi acvaculturii sunt următoarele:

  1. Consolidarea zonei de pescuit şi acvacultură prin diversificarea activităților economice şi valorificarea resurselor locale;
  2. Crearea și menținerea de locuri de muncă;
  3. Dezvoltarea sectoarelor complementare pescuitului și acvaculturii;

CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?

–  Persoana fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

–  Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

–  Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

–  IMM –uri înființate în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

–  Organisme de drept public – autoritate publică sau instituție publică;

–  Instituții publice/Regii autonome/Institutii de invatamant acreditate (ex. universitati, etc)

–  Organizații neguvernamentale;

–  Asociații de pescari, organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;

CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?

–  Dezvoltarea sectorului meșteșugăresc tradițional;

–  Dezvoltarea sectorului de cercetare – dezvoltare în acvacultură;

–  Dezvoltarea marketingului si promovării consumului de produse piscicole în zonă;

–  Dezvoltarea de servicii conexe precum producerea de furaje, accesorii pentru acvacultură;

–  Realizare atelier pentru producția și reparația de unelte și scule de pescuit;

–  Confecționare si comercializare produse hand-made cu specific pescăresc;

–  Centre de servicii pentru echipamente /utilaje specifice utilizate în acvacultura şi nu numai;

–  Proiecte cu caracter inovator legate de sectorul de pescuit;

–  Proiecte ce vizează îmbunătățirea calității vieții în zona de pescuit și acvacultură selectată;

–  Înfiintare puncte de desfacere a produselor pescăreşti (hala comercializare peşte, piață de peşte);

–  Reabilitare spaţii de depozitare peşte;

–  Înfiinţare/reabilitare spații pentru depozitare echipamente pescăreşti;

–  Înfiinţare centre de siguranță și repaus pentru pescari/vânători, creare sisteme de securitate împotriva braconajului

–  Dezvoltarea sectorului turistic și de agrement;

–  Dezvoltarea pescuitului sportiv şi recreativ;

–  Realizarea de unități de cazare (pensiuni, campinguri);

–  Amenajare lac pentru desfășurarea de activități turistice;

–  Dezvoltarea turismului pentru pescuit și turism în aer liber;

–  Realizarea de unități de alimentație publică cu specific pescăresc (restaurant, ponton-restaurant, cherhana etc.);

–  Amenajare spaţii de agrement cu specific pescăresc;

–  Formare profesională, instruire;

–  Alte activităţi similare ce deservesc atingerea obiectivelor specifice ale măsurii de finanţare

–  Furnizarea de servicii de educație corelate cu domeniul de pescuit și acvacultură.

      Alocare financiară: Suma indicativă alocată pe această măsura va comunicată în cadrul apelului de selecție a cererilor de finanțare.

Eligibilitatea proiectului

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

1) Să fie implementat pe teritoriul FLAG Satu Mare, respectiv pe teritoriul urmatoarelor localităţi:

  Comuna Dorolţ

  Comuna Odoreu

  Comuna Turulung

  Comuna Vetiş

  Oraş Livada

  Comuna Tiream

  Comuna Căuaş

  Comuna Santău

  Oraş Ardud

  Comuna Viile Satu Mare

  Comuna Păuleşti

  Comuna Botiz

  Comuna Agriş

  Comuna Micula

  Comuna Lazuri

  Comuna Doba

  Comuna Moftin

  Comuna Căpleni

  Comuna Cămin

  Oraş Carei

  Comuna Foieni

  Comuna Ciumeşti

  Comuna Pişcolt

  Comuna Petreşti

  Comuna Andrid

  Comuna Pir

  Comuna Săuca

  Comuna Cehal

  Comuna Săcăşeni

  Comuna Sălacea (BH)

Atenție! Aria eligibilă a proiectului este cea menționată mai sus și se verifică din documentele statutare iar pentru proiectele fără investiții activitățile propuse trebuie să se desfășoare în aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt în aria eligibilă a programului.

2) Să conțină activitățile/cheltuielile eligibile  prezentate în Ghidul solicitantului.

3) Activitățile pentru care  se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă  obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.

4) Respectă gradul de intervenție publică și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul solicitantului.

5) Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categorii de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului.

6) Durata maximă de implementare este până cel târziu 31 decembrie 2023.

7) Respectă condițiile de eligibilitate fiecărei măsuri.

Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, responsabil financiar și un specialist, sau poate fi contractat total sau parțial.

Ataşamente: