Logo Institutii

Măsura 2 – versiune 2

ghid_reprez

Măsura 2 – versiune 2

GHIDUL SOLICITANTULUI

MASURA 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural si natural

Obiectivele specifice ale masurii nr. 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniulu cultural și natural sunt următoarele:

1. Conservarea identității locale, dezvoltarea si valorificarea potențialului zonei

2. Protejarea și promovarea mediului

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor 2 si 3 ale strategiei:

O2. Crearea și menținerea de locuri de munca

O3. Protejarea și promovarea mediului

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor POPAM – PU4 c) Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și acvacultură inclusiv operațiunile care vizează atenuarea schimbărilor climatice; d) Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural  în zonele de pescuit și acvacultură.

ATENȚIE! Rezultatele care se vor realiza până în 2023 în cadrul măsurii 2 sunt: minim 6 locuri de muncă menținute!

CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?

– Organisme de drept public – autoritate publică sau instituție publică;

–  Instituții publice/Regii autonome/Institutii de învățământ acreditate (ex. universități, etc)

–  Asociații comunale, ADI-uri, parteneriate publice sau private;

–  Organizații neguvernamentale;

–  Asociații de pescari, organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;

–  Persoana fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

–  Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

–  Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

–  IMM –uri înființate în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?

–  Organizare evenimente de promovare a valorilor și tradițiilor locale (festivaluri, târguri cu specific pescăresc și local, ateliere de creație);

–  Infrastructura specifică pentru activități culturale (muzeu local, sat pescăresc, centru cultural, centru de expoziții, punct de informare);

–  Promovarea produselor din pește prin realizarea/participarea la evenimente specifice;

–  Realizarea de lucrări de specialitate/promovare (ghiduri, pliante, hărți, filme, monografii);

–  Proiecte cu caracter inovator (ex: hărți online);

–  Amenajare, reabilitare trasee turistice;

–  Campanii de informare, conștientizare privind protejarea mediului;

–  Campanii de ecologizare în zona pescărească;

–  Amenajare spații verzi, parcuri;

–  Achiziția de echipamente pentru întreținere mediu, curăţenie, spații verzi;

–  Achiziția de camere de supraveghere;

–  Realizarea de infrastructuri sau achiziția de echipamente pentru protecția si conservarea mediului, prevenirea braconajului;

–  Achiziția de echipamente/lucrari specifice pentru decolmatare si îngrijirea malurilor;

–  Înlocuirea motoarelor de ambarcatiuni vechi, poluante cu unele cu emisii reduse;

–  Instalatii ecologice, sisteme de iluminat cu panouri solare;

–  Servicii de baza, amenajare spatii verzi, parcuri, plaje publice, terenuri de sport;

Alocare financiară: Suma indicativă alocată acestei măsuri va fi comunicată în cadrul apelului de selecție a cererilor de finanțare.

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte din valoarea totală eligibilă rezultată din bugetul previzionat în planul de afaceri, este:

•          50% din cheltuielile eligibile totale pentru IMM-uri; agenți economici din categoria micro-întreprinderilor (PFA, II, IF);

•          90% pentru entități care asigură accesul publicului la rezultatele proiectului și care îndeplinesc unul dintre criteriile:

(i) este în interesul colectiv;

            (ii) are un beneficiar colectiv;

(iii) are caracteristici inovatoare, după caz, la nivel local;

•          100% pentru organisme de drept public, societăți de interes economic general

  • 100% pentru organizații de producători recunoscute din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii și asociațiile profesionale de pescari din domeniul pescuitului comercial sau al acvaculturii, recunoscute, care asigură accesul publicului la rezultatele proiectului și care îndeplinesc unul dintre criteriile: interesul colectiv; beneficiar colectiv, caracteristici inovatoare.

ATENTIE! Pentru solicitanții, operatori economici, care nu se încadrează în categoria IMM-urilor sprijinul financiar nerambursabil este de maxim 30%.

CARE ESTE VALOAREA MAXIMĂ ȘI MINIMĂ A PROIECTULUI /AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL?

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil acordată în cadrul unui proiect care se încadrează în regulile ajutorului de minimis, va fi de:

– 200.000 de EURO echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terților sau contra cost) pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs),

 

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil acordată în cadrul unui proiect care nu se încadreaza în regulile ajutorului de minimis, va fi de 200.000 EURO echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului.

 

Valoarea maximă a ajutorului nerambursabil pentru pescarii comerciali care își diversifică activitatea nu poate depăși suma de 75.000 euro/proiect echivalentul în LEI la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului.

 

Valoarea totală eligibilă aferentă unui proiect nu poate depăși echivalentul în LEI a 400.000 EURO la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului, pentru proiectele pentru care intensitatea sprijinului financiar este de 50% . Proiectele pentru care intensitatea sprijinului este diferită de 50% vor avea valoarea eligibilă limitată astfel încât sprijinul financiar nerambursabil solicitat să nu depăşească 200.000 Euro pe proiect.

Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect va fi echivalentul în LEI a 5.000 EURO la cursul INFOREURO precizat în anunțul de lansare a apelului.

ATENȚIE! În cadrul acestui plafon poate fi inclus TVA – ul doar în cazul solicitanților neplătitori de TVA. Pentru solicitanții plătitori de TVA, valoarea TVA este neeligibilă.

Durata de implementare a unui proiect este de maximum 2 (doi) ani. Durata minimă de implementare a unui proiect este de 1 lună. Anunţul privind sesiunea de depunere a cererilor de finanţare se publică pe site-ul FLAG Satu Mare, secţiunea anunțuri, la sediul FLAG Satu Mare şi în mass-media locală.

Pentru solicitarea de informaţii suplimentare/clarificări şi depunerea de cerere de finanţare, contestații, locaţiile şi datele de contact ale FLAG Satu Mare sunt:

Adresa: localitatea Vetiș, judeţul Satu Mare, str. Principală nr. 426, cod poştal 447355

Contact: tel. : 0787 305 088

www.flagsatumare.ro – e-mail: flagsatumare@gmail.com

Eligibilitatea proiectului

 

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

1) Să fie implementat pe teritoriul FLAG Satu Mare, respectiv pe teritoriul urmatoarelor localitati:

–   Comuna Dorolţ

–   Comuna Odoreu

–   Comuna Turulung

–   Comuna Vetiş

–   Oraş Livada

–   Comuna Tiream

–   Comuna Căuaş

–   Comuna Santău

–   Oraş Ardud

–   Comuna Viile Satu Mare

–   Comuna Păuleşti

–   Comuna Botiz

–   Comuna Agriş

–   Comuna Micula

–   Comuna Lazuri

–   Comuna Doba

–   Comuna Moftin

–   Comuna Căpleni

–   Comuna Cămin

–   Oraş Carei

–   Comuna Foieni

–   Comuna Ciumeşti

–   Comuna Pişcolt

–   Comuna Petreşti

–   Comuna Andrid

–   Comuna Pir

–   Comuna Săuca

–   Comuna Cehal

–   Comuna Săcăşeni

–   Comuna Sălacea

 

Atenție! Aria eligibilă a proiectului este cea menționată mai sus și se verifică din documentele statutare iar pentru proiectele fără investiții activitățile propuse trebuie să se desfășoare în aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt in aria eligibilă a programului.

 

2) Să conțină activitățile/cheltuieli eligibile  prezentate în Ghidul solicitantului.

3) Activitățile pentru care  se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă  obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.

4) Respectă gradul de intervenție publică și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul solicitantului.

5) Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categori de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului.

6) Durata maximă de implementare este de 24 luni.

7) Respecta conditiile de eligibilitate specifice fiecarei masuri.

Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, un responsabil financiar și un specialist sau poate fi subcontractat total sau parțial.

 

Activități eligibile                                 

În cadrul Măsurii 2 sunt sprijinite investiţiile prevazute in Strategia Dezvoltare Locala Integrata la nivelul întregului teritoriu FLAG Satu Mare. Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. 

În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, FLAG Satu Mare va acorda sprijin financiar nerambursabil pentru activitatile care contribuie la atingerea obiectivelor masurii de finantare M2 și care se încadrează în liniile generale trasate de strategia de devoltare a zonei de pescuit și acvacultură.

Astfel, cadrul general definitoriu pentru activitățile eligibile este următorul:

–   Activități care contribuie la protejarea mediului în zona acoperită de FLAG;

–   Activități care contribuie la revitalizarea identității locale, promovarea patrimoniului natural și cultural de pe teritoriul FLAG-ului.

Nu sunt eligibile activitati / proiecte care pot fi finantate prin masurile de finantare ale programului POPAM.

Prezentam cu titlu  de exemplu activitati finantabile, fara ca acestea sa aibă caracter limitativ:

ü  Organizare evenimente de promovare a valorilor si traditiilor locale (festivaluri, targuri cu specific pescaresc si local, ateliere de creatie);

ü  Infrastructura specifica pentru activități culturale (muzeu local, sat pescăresc, centru cultural, centru de expoziții, punct de informare);

ü  Promovarea produselor din pește prin realizarea/participarea la evenimente specifice;

ü  Realizarea de lucrări de specialitate/promovare (ghiduri, pliante, hărți, filme, monografii);

ü  Proiecte cu caracter inovator (ex: hărți online);

ü  Amenajare, reabilitare trasee turistice;

ü  Campanii de informare, conștientizare privind protejarea mediului;

ü  Campanii de ecologizare în zona pescărească;

ü  Amenajare spații verzi, parcuri;

ü  Achiziția de echipamente pentru întreținere mediu, spații verzi;

ü  Realizarea de infrastructuri sau achiziția de echipamente pentru protecția si conservarea mediului, prevenirea braconajului;

ü  Achiziția de echipamente/lucrari specifice pentru decolmatare si îngrijirea malurilor;

ü  Înlocuirea motoarelor de ambarcatiuni vechi, poluante cu unele cu emisii reduse;

ü  Instalatii ecologice, sisteme de iluminat cu panouri solare;

ü  Servicii de baza, amenajare spatii verzi, parcuri, plaje publice, terenuri de sport;

 

Proiectul  poate viza una sau mai multe din activitățile complementare pescuitului si acvaculturii menționate anterior.

ACTIVITĂȚI OBLIGATORII

În cadrul măsurii sunt obligatorii:

  • activitățile de informare și publicitate;
  • activitatea de auditare a proiectului.

 

Ataşamente: