Logo Institutii

Măsura 2 – versiune 3

ghid_reprez

GHIDUL SOLICITANTULUI

MASURA 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniului cultural si natural

Obiectivele specifice ale masurii nr. 2 – Conservarea și protecția mediului, promovarea zonei, a patrimoniulu cultural și natural sunt următoarele:

1. Conservarea identității locale, dezvoltarea si valorificarea potențialului zonei

2. Protejarea și promovarea mediului

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor 2 si 3 ale strategiei:

O2. Crearea și menținerea de locuri de munca

O3. Protejarea și promovarea mediului

Măsura contribuie la atingerea obiectivelor POPAM – PU4 c) Sporirea și capitalizarea atuurilor de mediu ale zonelor de pescuit și acvacultură inclusiv operațiunile care vizează atenuarea schimbărilor climatice; d) Promovarea bunăstării sociale și a patrimoniului cultural  în zonele de pescuit și acvacultură.

 

CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?

– Organisme de drept public – autoritate publică sau instituție publică;

–  Instituții publice/Regii autonome/Institutii de învățământ acreditate (ex. universități, etc)

–  Asociații comunale, ADI-uri, parteneriate publice sau private;

–  Organizații neguvernamentale;

–  Asociații de pescari, organizații de producători, asociații de organizații de producători sau organizații interprofesionale;

–  Persoana fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

–  Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

–  Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare);

–  IMM –uri înființate în baza Legii nr. 31/ 1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare);

CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI?

–  Organizare evenimente de promovare a valorilor și tradițiilor locale (festivaluri, târguri cu specific pescăresc și local, ateliere de creație);

–  Infrastructura specifică pentru activități culturale (muzeu local, sat pescăresc, centru cultural, centru de expoziții, punct de informare);

–  Promovarea produselor din pește prin realizarea/participarea la evenimente specifice;

–  Realizarea de lucrări de specialitate/promovare (ghiduri, pliante, hărți, filme, monografii);

–  Proiecte cu caracter inovator (ex: hărți online);

–  Amenajare, reabilitare trasee turistice;

–  Campanii de informare, conștientizare privind protejarea mediului;

–  Campanii de ecologizare în zona pescărească;

–  Amenajare spații verzi, parcuri;

–  Achiziția de echipamente pentru întreținere mediu, curăţenie, spații verzi;

–  Achiziția de camere de supraveghere;

–  Realizarea de infrastructuri sau achiziția de echipamente pentru protecția si conservarea mediului, prevenirea braconajului;

–  Achiziția de echipamente/lucrari specifice pentru decolmatare si îngrijirea malurilor;

–  Înlocuirea motoarelor de ambarcatiuni vechi, poluante cu unele cu emisii reduse;

–  Instalatii ecologice, sisteme de iluminat cu panouri solare;

–  Servicii de baza, amenajare spatii verzi, parcuri, plaje publice, terenuri de sport;

Alocare financiară: Suma indicativă alocată acestei măsuri va fi comunicată în cadrul apelului de selecție a cererilor de finanțare.

Eligibilitatea proiectului

 

Pentru a fi eligibil proiectul trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

1) Să fie implementat pe teritoriul FLAG Satu Mare, respectiv pe teritoriul urmatoarelor localitati:

–   Comuna Dorolţ

–   Comuna Odoreu

–   Comuna Turulung

–   Comuna Vetiş

–   Oraş Livada

–   Comuna Tiream

–   Comuna Căuaş

–   Comuna Santău

–   Oraş Ardud

–   Comuna Viile Satu Mare

–   Comuna Păuleşti

–   Comuna Botiz

–   Comuna Agriş

–   Comuna Micula

–   Comuna Lazuri

–   Comuna Doba

–   Comuna Moftin

–   Comuna Căpleni

–   Comuna Cămin

–   Oraş Carei

–   Comuna Foieni

–   Comuna Ciumeşti

–   Comuna Pişcolt

–   Comuna Petreşti

–   Comuna Andrid

–   Comuna Pir

–   Comuna Săuca

–   Comuna Cehal

–   Comuna Săcăşeni

–   Comuna Sălacea

 

Atenție! Aria eligibilă a proiectului este cea menționată mai sus și se verifică din documentele statutare iar pentru proiectele fără investiții activitățile propuse trebuie să se desfășoare în aria eligibilă a programului, grupul țintă eligibil, beneficiarii direcți ai proiectului, precum și rezultatele proiectului sunt in aria eligibilă a programului.

 

2) Să conțină activitățile/cheltuieli eligibile  prezentate în Ghidul solicitantului.

3) Activitățile pentru care  se solicită sprijin financiar nerambursabil în Cererea de finanțare nu trebuie să facă  obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale sau ale Uniunii Europene, în ultimii 5 ani.

4) Respectă gradul de intervenție publică și nu depășește valoarea maximă eligibilă precizată în Ghidul solicitantului.

5) Bugetul respectă limitele prevăzute pentru anumite categori de cheltuieli precizate în Ghidul solicitantului.

6) Durata maximă de implementare este de până la cel târziu 31.12.2023.

7) Respecta conditiile de eligibilitate specifice fiecarei masuri.

Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, un responsabil financiar și un specialist sau poate fi subcontractat total sau parțial.

Ataşamente: