Logo Institutii

Strategia de dezvoltare locală

Strategia de dezvoltare rurala

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ INTEGRATĂ A ZONEI DE PESCUIT ȘI ACVACULTURĂ SOMEȘ-TUR-CRASNA-IER, JUDEȚUL SATU MARE

Scopul strategiei de dezvoltare locală a zonei FLAG Satu Mare este dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit și acvacultură acoperite. Strategia de dezvoltare locală integrată este un document programatic ce urmărește producerea de efecte reale și măsurabile la nivelul comunității locale, prin implementarea unor măsuri și acțiuni specifice.

Asociația FLAG Satu Mare s-a constituit ca urmare a necesităților și oportunităților identificate în teritoriu și își propune să fie un vector real de dezvoltare, de revitalizare a mediului economic în strânsă legătură cu domeniul pescuitului și acvaculturii, de mobilizare în privința acțiunilor reale cu beneficii directe asupra mediului și populației. 

Strategia de dezvoltare este un instrument determinant în vederea atingerii obiectivelor propuse la nivelul comunității și zonei acoperite, contribuind pe lângă direcții, acțiuni sau studii specifice cu cel mai important factor: finanțarea principalelor inițiative și proiecte, precum și finanțarea activității curente a grupului de acțiune.

Strategia propune un set de obiective, direcții și acțiuni, în contextul trasat de viziunea declarată. Toate acestea, se bazează pe analiza detaliată la nivelul teritoriului a celor mai importanți factori de influență, a punctelor tari și slabe, a oportunităților și amenințărilor. Evaluarea caracteristicilor zonei și a populației a avut la bază date și informații atestate, din surse publice sau statistice, precum și interacțiunea cu actorii interesați, persoane fizice, juridice sau autorități publice. Prin activități de animare, au avut loc ședințe și întâlniri publice prin care s-a consultat direct opinia celor interesați de dezvoltarea zonei precum și de dezvoltarea proprie, în contextul viziunii și obiectivelor propuse.

Viziunea strategiei: Dezvoltarea durabilă a zonei pescărești și creșterea calității vieții locuitorilor prin valorificarea și conservarea resurselor de mediu, a potențialului economic și uman.

Obiectiv general: Dezvoltarea durabilă a zonei de pescuit şi acvacultură din teritoriul FLAG Satu Mare prin stimularea de investiții, crearea de oportunități economice și sociale, promovarea zonei și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor săi.

Necesitatea  realizării și implementării strategiei are la bază analiza – diagnostic a teritoriului, identificarea corectă a nevoilor, oportunităților și resurselor zonei și consultarea publică a celor interesați.

În urma analizei diagnostic au rezultat următoarele caracteristici ale teritoriului:

–       Existența unui potențial de acvacultură și pescuit (sportiv) ridicat si neexploatat, suprafețe importante de luciu de apă însumând un număr total de peste 900 hectare.

–       Potențial valoros de dezvoltare a activităților conexe acvaculturii, inclusiv turism, prin poziționarea strategică, de frontieră a teritoriului

–       Resurse umane disponibile, grad de șomaj ridicat

–       Resurse naturale și culturale cu potențial, nevalorificate

Problemele cu care se confruntă comunitatea sunt specifice zonei: migrarea populației, a forței de muncă în căutarea unor surse de venit și a unui nivel de trai mai bun, infrastructura publică nu acoperă la un nivel de calitate necesitățile populației, pondere semnificativă a populației inactive, potențial natural nevalorificat. În același timp, există și oportunități care ar putea conduce la dezvoltarea sustenabilă a zonei, cum ar fi: dezvoltarea și diversificarea activităților economice și crearea de noi oportunități, dezvoltarea turismului în corelație cu resursele naturale existente, valorificarea potențialului de acvacultură, educația și reconversia profesională, etc.

Rezultatele urmărite de viziune sunt:

–       Crearea a peste 26 locuri de muncă, ENI

–       Implementarea cu succes a 18 proiecte de investiții sau de dezvoltare

–       Atragerea de investiții private de peste 860.000 Euro, suplimentar finanțării alocate de 2 mil. euro

Ataşamente: